Domov Psychoanalýza O mne Cenník Kontakt

GDPR Privacy notice: Zásady spracovania osobných údajov fyzických osôb

Rada by sme Vás uistila, že ja, Zuzana Blahutová, adresa podnikania: Rudolfa Mocka 1/A, 841 04 Bratislava, IČO: 42176590 (ďalej len „poradca“ alebo „ja“), venujem maximálnu možnú pozornosť zabezpečeniu Vašich osobných údajov. Okrem Nariadenia (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) sa riadim platnými zákonmi Slovenskej republiky.

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávam, či údaje spracovávam na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používam, či pri spracovaní vystupujem v úlohe prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, komu môžem osobné údaje poskytovať, a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Meno prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje:
Mgr. Zuzana Blahutová
Miesto podnikania: Rudolfa Mocka 1/A, 841 04 Bratislava
IČO: 42176590

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na mňa na emailovej adrese:
blahutova@psychoanalytik-ba.sk

Aké údaje spracovávam

Spracovávam nasledujúce osobné údaje Vás ako klientov:

 1. kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré mi umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa a telefónne číslo;
 2. údaje o objednaných službách, o ktoré ste prejavili záujem, ktorými sú najmä údaje o termínoch poskytnutia služieb.

Prečo osobné údaje spracovávam a čo ma k tomu oprávňuje?

V rámci svojej činnosti poskytovania poradenstva spracovávam osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu:
bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti.

Účely spracovania

 1. Pokiaľ ste mojim klientom a poskytujem Vám službu poradenstva
 2. V prípade, že ste mojim klientom a poskytujem Vám poradenstvo, spracúvam za účelom evidencie služieb a kontaktu s Vami Vaše kontaktné údaje.

  Tieto údaje spracovávam a uchovávam po dobu troch rokov od poskytnutia poradenstva. Vaše údaje spracovávam, pretože ich spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, na základe ktorej Vám poskytujem poradenstvo. Ak mi údaje neposkytnete, nemôžem Vám poradenstvo poskytnúť.

 3. Spracovanie na základe plnenia právnych povinností
 4. Aj ja musím plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak Vaše osobné údaje spracovávam práve z tohto dôvodu, nemusím získať pre takéto spracovanie Váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávam osobné údaje na účel:

  • Možnosť preukázať riadny výkon (preukázanie poskytnutia služby)
  • Archivácia v zmysle platných právnych predpisov

Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich poskytujeme?

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávam ako prevádzkovateľ. To znamená, že stanovujem zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujem, určujem prostriedky spracovania a zodpovedám za ich riadne vykonanie.

Nikdy nebudem odovzdávať Vaše osobné údaje tretím stranám, ani ich zverejňovať.

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi poskytnete Vy osobne.

Poskytovanie údajov mimo EÚ

Vaše údaje nebudú presúvané do krajín mimo EÚ.

Aké máte práva pri spracovávaní osobných údajov?

Medzi tieto práva patria:

 1. Právo na prístup
 2. Máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávam, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavam, komu ich odovzdávam, kto ich mimo mňa spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z mojej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom . V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvý kópiu vám poskytnem bezplatne a ďalšie kópie už za poplatok.

 3. Právo na opravu
 4. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávam, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby som ich bez zbytočného odkladu opravila, poprípade doplnila.

 5. Právo na výmaz
 6. V niektorých prípadoch máte právo, aby som vaše osobné údaje vymazala. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažem, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

  • Vaše osobné údaje už nepotrebujem na účely, na ktoré som ich spracovávala;
  • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spracovávam na základe našich oprávnených záujmov a ja zistím, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemám alebo
  • domnievate sa, že vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
 7. Právo na obmedzenie spracovania
 8. V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musím obmedziť keď:

  • popierate presnosť osobných údajov, pokiaľ sa dohodneme, aké údaje sú správne;
  • Vaše osobné údaje spracovávam bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste m v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli);
  • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
  • vznesiete námietku proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú šetrím, či je vaše námietka oprávnená, som povinná spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.
 9. Právo na prenositeľnosť
 10. Máte právo získať odo mňa všetky vaše osobné údaje, ktoré ste vy sami poskytli a ktoré spracovávam na základe na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytnem v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávam automatizovane v našich elektronických databázach.

 11. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 12. Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Urobím tak, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

 13. Právo podať sťažnosť
 14. Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávam neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti, či čokoľvek iné, sa môžete obracať na emailovú adresu: blahutova@psychoanalytik-ba.sk.

Vašu žiadosť vybavím bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, som oprávnená túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás samozrejme budeme informovať.

Dátum poslednej revízie: 15.2.2019

SK DE